کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی، خرداد ماه ۱۳۹۳

کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

International Congress on Culture and Religious Thought

پوستر کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۳ توسط ،مركز راهبري مهندسي فرهنگي شوراي فرهنگ عمومي استان بوشهر در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی