دومین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران، مهر ماه ۱۳۸۷

دومین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران

2nd Iranian Congress of Clinical Microbiology

دومین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۸۷ توسط ،مركز تحقيقات ميكروبشناسي باليني استاد البرزيدانشگاه علوم پزشكي شيراز در شهر شیراز برگزار گردید.