چهارمین کنگره بین المللی پوشش های حمل و نقل، دی ماه ۱۳۹۳

چهارمین کنگره بین المللی پوشش های حمل و نقل

4th International Congress (on Transportation Coatings)

پوستر چهارمین کنگره بین المللی پوشش های حمل و نقل

چهارمین کنگره بین المللی پوشش های حمل و نقل در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۳ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر،انجمن علمي رنگ ايران،دانشگاه صنعتي اميركبير در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی پوشش های حمل و نقل مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره بین المللی پوشش های حمل و نقل