هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، آذر ماه ۱۳۹۹

هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

17th International Management Conference

پوستر هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۹ توسط دانشگاه شهید بهشتی،انجمن علوم مدیریت ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت