شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (علمی-پژوهشی)، آذر ماه ۱۳۹۸

شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (علمی-پژوهشی)

16th International Conference on Management

پوستر شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (علمی-پژوهشی)

شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (علمی-پژوهشی) در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه الزهرا، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (علمی-پژوهشی) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (علمی-پژوهشی)