چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی، مرداد ماه ۱۳۹۸

چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی

4th Iranian Applied Chemistry Conference

پوستر چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی

چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۹۸ توسط دانشگاه ارومیه،انجمن شیمی ایراندانشگاه اروميهانجمن شيمي ايران در شهر ارومیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی