دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۶

دومین سمینار شیمی کاربردی ایران

2nd seminar of Iran applied chemistry

پوستر دومین سمینار شیمی کاربردی ایران

دومین سمینار شیمی کاربردی ایران در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۶ توسط دانشگاه زنجان،انجمن مهندسی شیمی ایران در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین سمینار شیمی کاربردی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین سمینار شیمی کاربردی ایران