چهارمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع

چهارمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع

04th International Conference on Heating, Ventilating and Air Conditioning

چهارمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۱ تا ۲۵ خرداد ۱۳۹۱ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع