چهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی