سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی، آبان ماه ۱۳۹۵

سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی

پوستر سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی

سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۵ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی