دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی، اسفند ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی

دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی