اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی، مرداد ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی

پوستر اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی

اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي در شهر آباده برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی