نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، مرداد ماه ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران

The 9th National Conference on Sustainable Development in Civil Engineering

پوستر نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران

نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی آل طه، موسسه آموزش عالی مهر اروند،با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات علوم فنون بنیادین در جامعه و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران مراجعه فرمایید.


سایر دوره های این کنفرانس

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی (۱۳۹۳)

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی (۱۳۹۴)

سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی (۱۳۹۴)

چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی (۱۳۹۵)

پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی (۱۳۹۵)

ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی (۱۳۹۷)

هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی (۱۳۹۷)

هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران (۱۴۰۰)

دهمین کنفرانس مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرآینده (۱۴۰۲)

یازدهمین کنفرانس مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرآینده (۱۴۰۳)مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران