هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، خرداد ماه ۱۴۰۰

هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران

The 8th National Conference on Sustainable Development in Civil Engineering

پوستر هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران

هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند، موسسه آموزش عالی آل طه،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدارمرکز مطالعات و تحقیقات علوم فنون بنیادین در جامعه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران مراجعه فرمایید.


سایر دوره های این کنفرانس

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی (۱۳۹۳)

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی (۱۳۹۴)

سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی (۱۳۹۴)

چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی (۱۳۹۵)

پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی (۱۳۹۵)

ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی (۱۳۹۷)

هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی (۱۳۹۷)

نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران (۱۴۰۱)

دهمین کنفرانس مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرآینده (۱۴۰۲)

یازدهمین کنفرانس مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرآینده (۱۴۰۳)مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران