چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی، اسفند ماه ۸

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی

Third International Conference on Social Studies and Religious Studies

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی مراجعه فرمایید.


چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی