نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی، اسفند ماه ۱۴۰۱

نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

The 9th Conference of the Iranian Association of Geomorphology

پوستر نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه تهران،انجمن ایرانی ژئومورفولوژی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی