اولین سمینار ملی امنیت غذایی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

اولین سمینار ملی امنیت غذایی

1st National Food Security Seminar

پوستر اولین سمینار ملی امنیت غذایی

اولین سمینار ملی امنیت غذایی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه،دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه در شهر سواد کوه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین سمینار ملی امنیت غذایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین سمینار ملی امنیت غذایی