چهارمین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم، بهمن ماه ۱۳۹۶

چهارمین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم

4th National Conference on Fluid Flow Heat and Mass Transfer

پوستر چهارمین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم

چهارمین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی جامی،موسسه آموزش عالي جامي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم