دومین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم، بهمن ماه ۱۳۹۴

دومین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم

Fluid Flow, Heat and Mass Transfer

پوستر دومین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم

دومین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،موسسه آموزش عالي جامي در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم