اولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم، بهمن ماه ۱۳۹۳

اولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم

Fluid Flow, Heat and Mass Transfer

پوستر اولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم

اولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ توسط ،موسسه آموزش عالي جامي در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم