چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، خرداد ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

The 4th Conference on Environmental Planning and Management

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۶ توسط دانشگاه تهران،دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست