اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست، دی ماه ۱۳۸۶

اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

1st Conference on Environmental Systems Planning and Management Engineering

اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۸۶ توسط دانشگاه تهران،دانشگاه تهران - دانشكده محيط زيست در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست