اولین همایش بین المللی مطالعات اقتصادی و مدیریت در جهان اسلام، شهریور ماه ۱۳۹۴