نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران، شهریور ماه ۱۴۰۲

نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران

The 9th Scientific & Research Conference on the Development and Promotion of Educational Sciences & Psychology of Iran

پوستر نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران

نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۲ توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین،مركز مطالعات و تحقیقات علوم وفنون بنیادین در جامعه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران مراجعه فرمایید.


سایر دوره های این کنفرانس

اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران (۱۳۹۴)

دومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران (۱۳۹۴)

سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران (۱۳۹۵)

چهارمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران (۱۳۹۶)

پنجمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران (۱۳۹۶)

ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران (۱۳۹۷)

هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران (۱۳۹۹)

هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران (۱۴۰۱)مقالات پذیرش شده در نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران