هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۹

هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران

The 7th Scientific & Research Conference on the Development and Promotion of Educational Sciences & Psychology in Iran

پوستر هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران

هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران