هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۹

هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران

The 7th Scientific & Research Conference on the Development and Promotion of Educational Sciences & Psychology in Iran

پوستر هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران

هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران مراجعه فرمایید.


سایر دوره های این کنفرانس

اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران (۱۳۹۴)

دومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران (۱۳۹۴)

سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران (۱۳۹۵)

چهارمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران (۱۳۹۶)

پنجمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران (۱۳۹۶)

ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران (۱۳۹۷)

هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران (۱۴۰۱)

نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران (۱۴۰۲)مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران