چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در علوم پایه و علوم مهندسی، آبان ماه ۱۴۰۲

چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در علوم پایه و علوم مهندسی

The fourth international conference on research findings in basic sciences and engineering sciences

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در علوم پایه و علوم مهندسی

چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در علوم پایه و علوم مهندسی در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در علوم پایه و علوم مهندسی مراجعه فرمایید.