اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در علوم پایه و علوم مهندسی، خرداد ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در علوم پایه و علوم مهندسی

First International Conference on Research Findings in Basic Sciences and Engineering Sciences

پوستر اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در علوم پایه و علوم مهندسی

اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در علوم پایه و علوم مهندسی در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در علوم پایه و علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در علوم پایه و علوم مهندسی