سیزدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران، آبان ماه ۱۳۹۷

سیزدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران

13th Iranian Congress of Emergency Medicine

پوستر سیزدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران

سیزدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی طب اورژانس ایرانانجمن علمي طب اورژانس ايران در شهر تهران برگزار گردید.