یازدهمین کنگره سالیانه طب اورژانس ایران، دی ماه ۱۳۹۵

یازدهمین کنگره سالیانه طب اورژانس ایران

11th Annual Congress on Emergency Medicine

پوستر یازدهمین کنگره سالیانه طب اورژانس ایران

یازدهمین کنگره سالیانه طب اورژانس ایران در تاریخ ۲ دی ۱۳۹۵ توسط ،انجمن علمی طب اورژانس ایرانانجمن علمي طب اورژانس ايران در شهر تهران برگزار گردید.