دوازدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران، بهمن ماه ۱۳۹۶

دوازدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران

12th Annual Congress on Emergency Medicine

پوستر دوازدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران

دوازدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،انجمن علمی طب اورژانس ایرانانجمن علمي طب اورژانس ايران در شهر تهران برگزار گردید.