دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فرا علم، تیر ماه 98

دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فرا علم

The 2nd National Conference on New Advances in Science and Technology

پوستر دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فرا علم

دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فرا علم در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۹۸ توسط گروه پژوهشی قرآن و معرفت شناسی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای عام:

نقد و بررسی پیشینة پژوهش در زمینة مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ

چالش‏های پیوند علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
نظریه ‏پردازی و الگوسازی در زمینة پیوند علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ

محورهای ویژه:
پیگیری بنیان‏ها و مبانی علمی و فراعلمی نظریات علمی حوزه‏های مدیریت، اقتصاد، علوم تربیتی، فلسفه و دین

پژوهش ‏های نوین در حوزه‏های مدیریت، اقتصاد، علوم تربیتی، فلسفه و دین

راهبردها و چگونگی کاربرد ارزش‏های دینی و فرهنگ بومی در حوزه ‏های مدیریت، اقتصاد، علوم تربیتی، فلسفه و دین

مدیریت

مدیریت کارآفرینی و بنیان‏های فراعلمی آن
مدیریت مالی و بنیان‏های فراعلمی آن

مدیریت تولید و بنیان‏های فراعلمی آن
مدیریت بازرگانی و بازاریابی و بنیان‏های فراعلمی آن

مدیریت دولتی ، بنیان‏ها و ارزش‏ها
مدیریت صنعتی، بنیان‏ها و ارزش‏ها

آینده‏ پژوهی در مدیریت و مبانی فراعلمی آن
تحول فرهنگی و اخلاق در سیستم ‏های مدیریت اطلاعات

مدیریت و کارآفرینی در دانشگاه کارآفرین و ارزش‏آفرین

مبانی فلسفی مدیریت اسلامی
روش‏های غنی ‏سازی فرهنگ سازمانی
مبانی فلسفی سازمان ها و نظریه های سازمانی

نقد و بررسی مبانی فلسفی و ارزشی در نظریه های مدیریت

اخلاق سازمانی
مدیریت اسلامی، تجربه های موفق
مدیریت سبز

انگیزش و روش‏های آن
مبانی انسان شناختی در نظریه های مدیریت

اقتصاد

خصوصی سازی و توسعه پایدار، مبانی و ارزش‏ها

سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی و توسعه ‏ی اقتصادی

راهنکارهای امنیت سرمایه ‏گذاری درالگوی بومی ـ‌ارزشی
بنیان‏ها و مبانی سلامت نظام اداری و نقش آن در توسعة اقتصادی
راهنکارهای مقابله با فساد، رانت و انحصار در اقتصاد و مبانی فراعلمی آن

آسیب‏ شناسی توسعه اقتصادی با رویکرد بومی ـ ارزشی

بسترهای فرهنگی توسعه اقتصادی پایدار
اخلاق حرفه ای و توسعه پایدار

رابطه نظریه ‏های اجتماعی اـ اقتصادی با قضاوت‏ های ارزشی

ماهیت رفتارهای اقتصادی

رابطه آموزه های اسلامی با علم و اقتصاد

مبانی فلسفی ارزشی نظریه های اقتصادی

چارچوب های کلان نظریه های اقتصاد اسلامی

تأثیر دیدگاه ‏های انسان‏ شناختی در نظریه ‏های اقتصادی

نقش پیش‏فرض ‏های ارزشی در نظریات اقتصادی

ارزش و عقلانیت در رفتارهای اقتصادی

ارزش‏ها و فرهنگ در اقتصاد خرد

ارزش ها و فرهنگ در اقتصاد کلان

ارزش ها در کارکردهای علم اقتصاد

انسان اقتصادی

مبانی رفتارهای اقتصادی در اقتصاد خرد و کلان

عدالت اقتصادی

روش های نهادینه سازی

فرهنگ محیط زیست

پیش شناخت ها نسبت به انسان و تأثیر آن بر نظریات اقتصادی

اهداف و غایات نظریات اقتصادی

بنیان های فلسفی و فراعلمی نظریه های اقتصادی معاصر

پژوهش های نوین در حوزة اقتصاد و مبانی فراعلمی آن

علوم تربیتی

پیشینة فلسفة تعلیم و تربیت

مبانی انسان شناختی نظریه های تعلیم و تربیت

ماهیت نظریة تربیتی
نقد و بررسی مبانی تعلیم و تربیت مارکسیستی علوم تربیتی

اهداف تعلیم و تربیت در مکاتب مختلف تربیتی

تفکر شرقی و فلسفة تعلیم و تربیت

مبانی نظریات پراگماتیستی در تعلیم و تربیت

بنیادهای فلسفی رفتارگرایی
مبانی فلسفة ی نظریة بازسازی در تعلیم و تربیت

نظریات پدیدارشناسانه در تربیت و مبانی آن

نقش فلسفة تعلیم و تربیت در تحول نظام آموزش و پرورش
ترسیم چشم انداز تحول از دیدگاه فلسفة تعلیم و تربیت

برنامه ریزی آموزشی

اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام
اهداف تعلیم و تربیت اسلامی

مبانی فلسفی نظریه های یادگیری

عوامل موثر در تربیت

مبانی درمان ناهنجاری ها

نقش تعلیم و تربیت ارزش ها در توسعه پایدار

تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت و نقش آن در توسعه پایدار

فلسفه و دین

پیشینه پژوهش پیرامون پیوندهای مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ

ویژگی های علم شناسی پوزیتویستی
دیدگاه پوزیتویست ها پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ

ویژگی‏های علم نزد پوپر و عقلانیت انتقادی

دیدگاه پوپر پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
علم شناسی کوهن

دیدگاه کوهن پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ

پیشینۀ پژوهش در پیوند جامعه و معرفت
بررسی اندیشه ‏های مارکس، دیلتای، نیچه، شلر و مانه ایم در جامعه ‏شناسی معرفت

نقد و بررسی برنامه قوی در جامعه شناسی معرفت
بررسی مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ در هرمنوتیک

هرمنوتیک
بررسی اندیشه ‏های شلایرماخر و دیلتای پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ

بررسی مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ در دیدگاه گادامر
بررسی اندیشه‏ های نیچه پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
بررسی اندیشه‏ های هایدگر پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ

بررسی اندیشه‏ های هورکهایمر، آدورنو و فیلسوفان نظریة انتقادی پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
دیدگاه هابرماس پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ

دیدگاه فوکو پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ

دیدگاه لیوتار پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
بررسی مناسبات مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ از دیدگاه سنّت گرایان

چالش های پیوند علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ

نسبی گرایی در فلسفۀ علم
نسبی گرایی در جامعه شناسی معرفت
نسبی گرایی هرمنوتیک
نسبی گرایی پست مدرن

خودستیزی

گفتمان گریزی

پسروی علمی

دیگر چالش‏های مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ

راهکارهای برون رفت از چالش های پیوند علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ

تفکیک میان علوم در بررسی مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ

اعتقاد به اصل مشترک

اعتقاد به روابط غیرعلّی میان علم و ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ

بازنگری در اهداف علم

برهم کنش دوسویه علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ

 حوزه‏های مجاز پیوند علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ

حوزه‏های غیرمجاز پیوند علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ