همایش علم و فراعلم، پیشرفت های نوین و افق های پیش رو، شهریور ماه 97

همایش علم و فراعلم، پیشرفت های نوین و افق های پیش رو

Contemporary Science and Phenomenology, New Developments and Future Horizons

پوستر همایش علم و فراعلم، پیشرفت های نوین و افق های پیش رو

همایش علم و فراعلم، پیشرفت های نوین و افق های پیش رو در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ توسط بنیاد پژوهش های قرآنی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش علم و فراعلم، پیشرفت های نوین و افق های پیش رو مراجعه فرمایید.


محورهای عام:

 • نقد و بررسی پیشینة پژوهش در زمینة مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 • چالش‏های پیوند علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 • نظریه‏پردازی و الگوسازی در زمینة پیوند علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ

 

محورهای ویژه:

 • پیگیری بنیان‏ها و مبانی علمی و فراعلمی نظریات علمی حوزه‏های مدیریت، اقتصاد، علوم تربیتی، فلسفه و دین
 • پژوهش‏های نوین در حوزه‏های مدیریت، اقتصاد، علوم تربیتی، فلسفه و دین
 • راهبردها و چگونگی کاربرد ارزش‏های دینی و فرهنگ بومی در حوزه‏های مدیریت، اقتصاد، علوم تربیتی، فلسفه و دین

 

مدیریت

 ü     مدیریت کارآفرینی و بنیان‏های فراعلمی آن

 • مدیریت مالی و بنیان‏های فراعلمی آن
 • مدیریت تولید و بنیان‏های فراعلمی آن
 • مدیریت بازرگانی و بازاریابی و بنیان‏های فراعلمی آن
 • مدیریت دولتی ، بنیان‏ها و ارزش‏ها
 • مدیریت صنعتی، بنیان‏ها و ارزش‏ها
 • آینده‏پژوهی در مدیریت و مبانی فراعلمی آن
 • تحول فرهنگی و اخلاق در سیستم‏های مدیریت اطلاعات
 • مدیریت و کارآفرینی در دانشگاه کارآفرین و ارزش‏آفرین
 • مبانی فلسفی مدیریت اسلامی
 • روش‏های غنی‏سازی فرهنگ سازمانی
 • مبانی فلسفی سازمان ها و نظریه های سازمانی
 • نقد و بررسی مبانی فلسفی و ارزشی در نظریه های مدیریت
 • اخلاق سازمانی
 • مدیریت اسلامی، تجربه های موفق
 • مدیریت سبز
 • انگیزش و روش‏های آن
 • مبانی انسان شناختی در نظریه های مدیریت

 

اقتصاد

 • خصوصی سازی و توسعه پایدار، مبانی و ارزش‏ها
 • سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی و توسعه‏ی اقتصادی
 • راهنکارهای امنیت سرمایه‏گذاری درالگوی بومی ـ‌ارزشی
 • بنیان‏ها و مبانی سلامت نظام اداری و نقش آن در توسعة اقتصادی
 • راهنکارهای مقابله با فساد، رانت و انحصار در اقتصاد و مبانی فراعلمی آن
 • آسیب‏شناسی توسعه اقتصادی با رویکرد بومی ـ ارزشی
 • بسترهای فرهنگی توسعه اقتصادی پایدار
 • اخلاق حرفه ای و توسعه پایدار
 • رابطه نظریه‏های اجتماعی اـ اقتصادی با قضاوت‏های ارزشی
 • ماهیت رفتارهای اقتصادی
 • رابطه آموزه های اسلامی با علم و اقتصاد
 • مبانی فلسفی ارزشی نظریه های اقتصادی
 • چارچوب های کلان نظریه های اقتصاد اسلامی
 • تأثیر دیدگاه‏های انسان‏شناختی در نظریه‏های اقتصادی
 • نقش پیش‏فرض‏های ارزشی در نظریات اقتصادی
 • ارزش و عقلانیت در رفتارهای اقتصادی
 • ارزش‏ها و فرهنگ در اقتصاد خرد
 • ارزش ها و فرهنگ در اقتصاد کلان
 • ارزش ها در کارکردهای علم اقتصاد
 • انسان اقتصادی
 • مبانی رفتارهای اقتصادی در اقتصاد خرد و کلان
 • عدالت اقتصادی
 • روش های نهادینه سازی
 • فرهنگ محیط زیست
 • پیش شناخت ها نسبت به انسان و تأثیر آن بر نظریات اقتصادی
 • اهداف و غایات نظریات اقتصادی
 • بنیان های فلسفی و فراعلمی نظریه های اقتصادی معاصر
 • پژوهش های نوین در حوزة اقتصاد و مبانی فراعلمی آن

 

علوم تربیتی

 • پیشینة فلسفة تعلیم و تربیت
 • مبانی انسان شناختی نظریه های تعلیم و تربیت
 • ماهیت نظریة تربیتی
 • نقد و بررسی مبانی تعلیم و تربیت مارکسیستی علوم تربیتی
 • اهداف تعلیم و تربیت در مکاتب مختلف تربیتی
 • تفکر شرقی و فلسفة تعلیم و تربیت
 • مبانی نظریات پراگماتیستی در تعلیم و تربیت
 • بنیادهای فلسفی رفتارگرایی
 • مبانی فلسفة ی نظریة بازسازی در تعلیم و تربیت
 • نظریات پدیدارشناسانه در تربیت و مبانی آن
 • نقش فلسفة تعلیم و تربیت در تحول نظام آموزش و پرورش
 • ترسیم چشم انداز تحول از دیدگاه فلسفة تعلیم و تربیت
 • برنامه ریزی آموزشی
 • اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام
 • اهداف تعلیم و تربیت اسلامی
 • مبانی فلسفی نظریه های یادگیری
 • عوامل موثر در تربیت
 • مبانی درمان ناهنجاری ها
 • نقش تعلیم و تربیت ارزش ها در توسعه پایدار
 • تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت و نقش آن در توسعه پایدار

 

فلسفه و دین

 • پیشینه پژوهش پیرامون پیوندهای مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 •  ویژگی های علم شناسی پوزیتویستی
 •  دیدگاه پوزیتویست ها پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 •  ویژگی‏های علم نزد پوپر و عقلانیت انتقادی
 •  دیدگاه پوپر پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 • علم شناسی کوهن
 •  دیدگاه کوهن پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 • پیشینۀ پژوهش در پیوند جامعه و معرفت
 • بررسی اندیشه‏های مارکس، دیلتای، نیچه، شلر و مانهایم در جامعه‏شناسی معرفت
 • نقد و بررسی برنامه قوی در جامعه شناسی معرفت
 • بررسی مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ در هرمنوتیک
 • هرمنوتیک
 • بررسی اندیشه‏های شلایرماخر و دیلتای پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 • بررسی مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ در دیدگاه گادامر
 • بررسی اندیشه‏های نیچه پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 • بررسی اندیشه‏های هایدگر پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 • بررسی اندیشه‏های هورکهایمر، آدورنو و فیلسوفان نظریة انتقادی پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 • دیدگاه هابرماس پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 • دیدگاه فوکو پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 • دیدگاه لیوتار پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 • بررسی مناسبات مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ از دیدگاه سنّت گرایان
 • چالش های پیوند علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 •  نسبی گرایی در فلسفۀ علم
 •  نسبی گرایی در جامعه شناسی معرفت
 •  نسبی گرایی هرمنوتیک
 •  نسبی گرایی پست مدرن
 • خودستیزی
 • گفتمان گریزی
 • پسروی علمی
 • دیگر چالش‏های مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 • راهکارهای برون رفت از چالش های پیوند علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 • تفکیک میان علوم در بررسی مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 • اعتقاد به اصل مشترک
 • اعتقاد به روابط غیرعلّی میان علم و ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 • بازنگری در اهداف علم
 • برهم کنش دوسویه علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 • حوزه‏های مجاز پیوند علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 • حوزه‏های غیرمجاز پیوند علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ


مقالات پذیرش شده در همایش علم و فراعلم، پیشرفت های نوین و افق های پیش رو