همایش علم و فراعلم، پیشرفت های نوین و افق های پیش رو، شهریور ماه ۱۳۹۷

همایش علم و فراعلم، پیشرفت های نوین و افق های پیش رو

Contemporary Science and Phenomenology, New Developments and Future Horizons

پوستر همایش علم و فراعلم، پیشرفت های نوین و افق های پیش رو

همایش علم و فراعلم، پیشرفت های نوین و افق های پیش رو در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ توسط ،بنياد پژوهش هاي قرآني در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش علم و فراعلم، پیشرفت های نوین و افق های پیش رو مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش علم و فراعلم، پیشرفت های نوین و افق های پیش رو