کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق، مرداد ماه ۱۳۹۵

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق

پوستر کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۵ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق