اولین همایش بین المللی و چهاردهمین همایش ملی آموزش، اسفند ماه ۱۴۰۱

اولین همایش بین المللی و چهاردهمین همایش ملی آموزش

The 1st International and 14th National Conference on Education

پوستر اولین همایش بین المللی و چهاردهمین همایش ملی آموزش

اولین همایش بین المللی و چهاردهمین همایش ملی آموزش در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی و چهاردهمین همایش ملی آموزش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی و چهاردهمین همایش ملی آموزش