ششمین همایش ملی آموزش، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

ششمین همایش ملی آموزش

Sixth National Conference on Education

پوستر ششمین همایش ملی آموزش

ششمین همایش ملی آموزش در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، در شهر تهران برگزار گردید.