هفتمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE، مرداد ماه ۱۴۰۱

هفتمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE

7th Comprehensive Conference on Disaster Management and HSE

پوستر هفتمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE

هفتمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE