هفتمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE، مرداد ماه ۱۴۰۱