ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران، بهمن ماه ۱۳۹۹

ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران

The 6th National Conference on Modern Research In the field of education and psychology of Iran (With anthropological approach)

پوستر ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران

ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۹ توسط ،مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران