چهارمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران، اسفند ماه 96

چهارمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران

The Forth National on the New Research and Studies in the Field of Education and Psychology Iran

پوستر چهارمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران

چهارمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ توسط مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

الف: مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی
آموزش و پرورش" ابتدایی، پیش دبستانی، دبستانی، تطبیقی"
Education and Training of "elementary,preschool,school,matching"
تعلیم و تربیت دینی و ترویج فرهنگی اسلامی
Education and training of religious and promotion of Islamic Cultural
مدیریت، تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
Management,Researches and Educational Technology
 برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین
Curriculum Planning and Modern Educating Method
برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت تحصیلی
Educational Planning and Academic Progress
 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
Management and High Education Planning
آموزش و بهسازی منابع انسانی
Training and Improvement of Human Resources
رفتار شهروند سازمانی
Behavior of Organizational Citizenship
آموزش الکترونیک
E-Learning
اخلاق اسلامی
Islamic Ethics
مطالعات زنان و خانواده
Studies of Women and Family
 مشاور و راهنمایی(شغلی، خانواده، توانبخشی)
Consultant and Guidance (Work,Family,Rehabilitation)
 نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی 
 Innovation and Research in Educational Sciences
سایر مطالعات و تحقیقات نوین در علوم تربیتی
 Other New Researches in Educational Sciences
نقش و جایگاه علوم تربیتی در حوزه و دانشگاه

ب: مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم روانشناسی
 سنجش و اندازه گیری( روان سنجی )
Evaluation and Measurement (Psychometrics)
روانشناسی بالینی کودکان  و نوجوانان
Clinical Psychology of Kids and Adults
روانشناسی صنعتی و سازمانی
Psychology of Industrial and Organizational
روانشناسی فرهنگی و اسلامی
Psychology of Cultural and Islamic
فلسفه تعلیم و تربیت
Philosophy of Education and Training
روانشناسی و شخصیت
Psychology and Personality
روانشناسی و  سلامت
 Psychology and Health
روانشناسی و اسلام
Psychology and Islam
روانشناسی و تربیت
Psychology and Education
روانشناسی و فرهنگ         
 Psychology and Cultural
روانشناسی عمومی
Public Psychology
مشاوره مدرسه
School Consultant
نوآوری و تحقیق در علوم روانشناسی
Innovation and research in Psychological Science
سایر مطالعات و تحقیقات نوین در علوم روانشناسی
 Other New Researches in Psychology Sciences
نقش و جایگاه علوم روانشناسی  در حوزه و دانشگاهمقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران