پنجمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، اسفند ماه ۱۳۹۷

پنجمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

Fifth annual research conference of Semnan university of medical sciences

پوستر پنجمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

پنجمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنانكميته تحقيقات دانشجويي در شهر سمنان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان