اولین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی، اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

اولین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

The First Conference of Seperation Science and Engineering

اولین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط ،انجمن مهندسی شیمی ایرانانجمن مهندسي شيمي ايراندانشگاه شهيد باهنر كرمان در شهر کرمان برگزار گردید.