همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر آینده پژوهشی-سرزمین پایدار، بهمن ماه ۱۳۹۵

همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر آینده پژوهشی-سرزمین پایدار

پوستر همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر آینده پژوهشی-سرزمین پایدار

همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر آینده پژوهشی-سرزمین پایدار در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ توسط موسسه آموزش عالی خاوران،موسسه آموزش عالي خاوران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر آینده پژوهشی-سرزمین پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر آینده پژوهشی-سرزمین پایدار