همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر با محوریت امنیت ملی و توسعه پایدار، آذر ماه ۱۳۹۳

همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر با محوریت امنیت ملی و توسعه پایدار

پوستر همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر با محوریت امنیت ملی و توسعه پایدار

همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر با محوریت امنیت ملی و توسعه پایدار در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۳ توسط ،موسسه آموزش عالي خاوران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر با محوریت امنیت ملی و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر با محوریت امنیت ملی و توسعه پایدار