چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک، فروردین ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک

the fourth International and 16th National Genetics Congress

پوستر چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک

چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ توسط دانشگاه تربیت مدرس،انجمن ژنتیک ایراندانشگاه تربيت مدرسانجمن ژنتيك ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک