دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران

دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران

12th Congress of Iranian Genetics Society

دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۱ تا ۳ خرداد ۱۳۹۱ توسط انجمن ژنتیک ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران