اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران

اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران

12th Congress of Iranian Genetics Society

اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۳ تا ۵ خرداد ۱۳۹۳ توسط انجمن ژنتیک ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران