هفتمین کنگره ملی شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۹

هفتمین کنگره ملی شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران

7th National Congress in Chemistry and Chemical Engineering with emphasis on Iranian indigenous technologies

پوستر هفتمین کنگره ملی شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران

هفتمین کنگره ملی شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،انجمن فناوری های بومی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنگره ملی شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنگره ملی شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران