چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی، مهر ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی،موسسه آموزش عالي مقدس اردبيلي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی