سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین، آبان ماه ۱۳۹۲

سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین

The 3nd international Conference on Application of Chemistry in Novel Technology

پوستر سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین

سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۲ توسط ،موسسه آموزش عالي جامي در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین