دومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین، آبان ماه ۱۳۹۱