کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران، شهریور ماه ۱۳۹۷

کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران

پوستر کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران

کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ توسط ،دانشگاه جامع علمي كاربردي سازمان همياري شهرداري ها در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران